• Book of Abstracts 2017

    FIGON Dutch Medicines Days

All Posts
×
×
Algemene voorwaarden:

Artikel 1: Definities
1.1 Travel Congress Management B.V., verder te noemen TCM, is een congresbureau actief in de medische sector met als doelstelling het organiseren van een congres, symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening.
1.2 Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich bij TCM heeft aangemeld / ingeschreven tot het deelnemen aan een congres, symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze deelnemersvoorwaarden gelden voor alle activiteiten waarop TCM deze deelnemersvoorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 Wijzigingen van en / of aanvullingen op de deelnemersvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (per brief of e-mail) zijn overeengekomen tussen TCM en de deelnemer.

Artikel 3: Aanmelding en toelating
3.1 Aanmelding voor een congres, symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening dient te geschieden door een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier aan TCM te verstrekken. Dit kan via een antwoordkaart of via de website.
3.2 Voor een congres, symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening kan een maximum aantal deelnemers gelden. De aanmelding zal worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Wanneer een deelnemer niet wordt toegelaten, zal de deelnemer hierover schriftelijk (per brief of e-mail) worden bericht door TCM. Op dat moment kan de deelnemer ervoor kiezen om gebruik te maken van de reservelijst. 
3.3 Wanneer het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt, is aanmelding voor een congres, symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening mogelijk tot en met de dag van aanvang.
3.4 Enkele weken voor aanvang van een congres, symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening ontvangt de deelnemer een digitale bevestiging met meer informatie over de desbetreffende bijeenkomst. Wanneer het e-mail adres niet of onjuist is doorgegeven aan TCM, ontvangt de deelnemer géén bevestiging.

Artikel 4: Prijzen en betaling
4.1 Het inschrijfgeld staat vermeld op de flyer / digitale mailing, dan wel op de website. Strikt onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
4.2 De vermelde bedragen zijn inclusief het wettelijk geldende BTW percentage, tenzij anders vermeld. 
4.3 Betaling is in beginsel uitsluitend mogelijk per iDEAL of creditcard, tenzij schriftelijk (per brief of e-mail) anders overeengekomen.
4.4 Wanneer sprake is van betaling middels een factuur, dan is deelnemer verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens. Wanneer wijzigingen nodig zijn in de factuur door verstrekking van onjuiste gegevens door de deelnemer, behoudt TCM zich het recht voor om administratiekosten ter hoogte van twintig euro (€ 20,-) in rekening te brengen bij de deelnemer.

Artikel 5: Annulering / wijzigingen door deelnemer
5.1 Annulering en wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk (per brief of e-mail) aan TCM worden doorgegeven.
5.2 Wanneer een annulering wordt doorgegeven aan TCM tot dertig dagen vóór de datum van aanvang van een congres, symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening, behoudt TCM zich het recht voor om administratiekosten ter hoogte van twintig euro (€ 20,-) in rekening te brengen bij de deelnemer.
5.3 Wanneer een annulering wordt doorgegeven aan TCM in de periode tussen dertig en veertien dagen vóór de datum van een congres, symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening, is de deelnemer 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. 
5.4 Wanneer een annulering wordt doorgegeven aan TCM binnen twee weken vóór een congres, symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening, is de deelnemer het gehele inschrijfgeld verschuldigd aan TCM.
5.5 Bij schriftelijk (per brief of e-mail) aangetoonde overmacht kan TCM hiervan afwijken. 
5.6 De deelnemer heeft eenmalig het recht om een plaatsvervanger aan te wijzen. Dit dient schriftelijk (per brief of e-mail) aan TCM te worden doorgegeven.

Artikel 6: Annulering / wijzigingen door TCM	
6.1 TCM is gerechtigd zonder opgave van reden een congres, symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening op een andere datum te laten plaatsvinden, in welk geval de deelnemer het recht heeft zonder kosten te annuleren. De deelnemer zal hierover schriftelijk worden bericht door TCM.
6.2 TCM is gerechtigd zonder opgave van reden een congres, symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening te annuleren, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige aan TCM betaalde inschrijfgeld. De deelnemer zal hierover schriftelijk worden bericht door TCM.
6.3 Bij wijziging van datum of annulering van een congres, symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening is TCM niet aansprakelijk voor eventueel geleden overige of vervolgschade.

Artikel 7: Vervanging docent of trainer
7.1 TCM is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer. 

Artikel 8: Klachten / reclamering
8.1 Reclameren met betrekking tot de kwaliteit van de organisatie en inhoud kan uitsluitend schriftelijk (per brief of e-mail) geschieden tot uiterlijk veertien dagen na de datum waarop het door TCM georganiseerde congres, symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening plaatsvond.

Artikel 9: Privacy
9.1 De persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en in beginsel alleen gebruikt om de aangevraagde diensten te leveren en daarover te communiceren. Met betrekking tot de inschrijving kunnen serviceberichten gestuurd worden zoals registratiebevestigingen, betalingsherinneringen, ontvangstbevestigingen en evaluatieformulieren. 
9.2 Gegevens kunnen, mits hiervoor toestemming is verkregen, worden gebruikt voor het toezenden van periodieke informatie en of speciale doeleinden over een soortgelijk (toekomstig) congres, symposium, studiedag, workshop, geaccrediteerde nascholing, andere zakelijke bijeenkomst of aangrenzende dienst of dienstverlening door TCM, waarvan geacht wordt dat deze interessant kunnen zijn voor de deelnemer.
9.3 Gegevens van de deelnemer worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 10: Slotbepalingen
10.1 TCM behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.
×
Privacy Policy:

TCM Congress Management B.V., gevestigd aan De Corridor  14-K 3621 ZB, Breukelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
TCM Congress Management
De Corridor  14-K
3621 ZB, Breukelen T. +31(0)346 251 566
www.tcman.nl 


Persoonsgegevens die wij verwerken
TCM Congress Management B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via meeting@tcman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TCM Congress Management B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TCM Congress Management B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afloop van ieder project worden uw gegevens zorgvuldig verwijderd.

 
Delen van persoonsgegevens met derden

TCM Congress Management B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TCM Congress Management B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TCM Congress Management B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TCM Congress Management B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar meeting@tcman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TCM Congress Management B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TCM Congress Management B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met TCM Congress Managament via meeting@tcman.nl